Vakara lūgšanas

Versija izdrukai (atjaunots 9.04.2020)

Zaļajā Ceturturtdiena

Lūgšanai izvēlas vadītāju, kurš lasa tekstu parastajā rakstā, pārējie lasa tekstu treknrakstā. Ja esi viens. lasi visu lūgšanu pats.


1. Ievads
Steidzies, ak Kungs, mani izglābt!

Steidzies, ak Kungs, man palīgā! Ps.70:2
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Gods Tev, Tu mūžīgās godības Kēniņ.


2. Psalms

Antifons Gal 6:14 


Mēs lepojamies ar mūsu kunga Jēzus Kristus | krustu,* caur ko mums ir pestīšana un augšāmcelša|nās, un dzīvība.

Psalms 62:2-4

Lai Dievs par mums apžēlojas un mūs | svētī,* 

lai Viņš apgaismo pār mums | savu vaigu! 

Lai virs zemes Tavs ceļš taptu | zināms,* 

visās tautās | Tava pestīšana.
Lai Tevi, Dievs, slavē | tautas,* 

lai Tevi slavē | visas tautas!

antifons
Mēs lepojamies ar mūsu kunga Jēzus Kristus | krustu,* caur ko mums ir pestīšana un augšāmcelša|nās, un dzīvība.


3. Svēto Rakstu lasījums
Bez pieteikuma tiek lasīts lasījums. Var lasīt visu vai daļu no šī lasījuma.

Bet, kad jūs sapulcējaties vienkopus, tas vēl nenozīmē, ka baudāt Kunga mielastu, jo katrs steidzas apēst savu līdzpaņemto ēdienu, tā ka viens paliek izsalcis, bet cits piedzeras. Vai jums nav savu māju, kur ēst un dzert? Jeb vai jūs nicināt Dieva draudzi un apkaunojat trūcīgos? Ko lai jums saku? Vai lai slavēju? Šajā ziņā es jūs neslavēšu.
Jo no Kunga es saņēmu, ko arī esmu jums nodevis tālāk – ka Kungs Jēzus tajā naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicies lauza un sacīja: tā ir mana miesa, dota par jums, to dariet, mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma arī biķeri pēc mielasta, sacīdams: šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, to dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami! Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šā biķera dzerat, jūs pasludināt Kunga nāvi, tiekams viņš nāk.
Ikviens, kas necienīgi ēdīs šo maizi vai necienīgi dzers no šā biķera, būs vainīgs pret Kunga miesu un asinīm. Bet lai ikviens cilvēks sevi pārbauda un tikai tad ēd no šīs maizes un dzer no šā biķera. Jo ikviens, kas ēd un dzer, neatšķirdams Kunga miesu, tas ēd un dzer sev par sodību.(1Kor 11:20-29)
Bet Tu, ak Kungs, esi mums žēlīgs!
Pateicība Dievam!


4. Responsorijs
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis*

un gaišums visos manos ceļos. (Ps 119:105)
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis* 

un gaišums visos manos ceļos.

Visi Tavi vārdi ir patiesība*
un gaišums visos manos ceļos.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam* un Svētajam Garam.
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis* 

un gaišums visos manos ceļos.


[5. UZRUNA vai lasījums no kristīgas literatūras; Dziesma]

6. Magnificat
Antifons
Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu,* 
godinām mēs mūžīgi. (Lk 1:46–52)

Mana dvēsele* slavē to Kungu,
un mans gars gavilē par Dievu,*
manu Pestītāju,

jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu;* 

redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu,
jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis* 

un svēts ir Viņa Vārds,

un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem* 

pie tiem, kas Viņu bīstas.
Viņš darījis varenus darbus ar savu elkoni* 

un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā.

Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem* 

un paaugstinājis zemos.
Izsalkušo Viņš pildījis ar labumiem,* 

un bagātos Viņš atstājis tukšus.

Viņš gādājis par savu kalpu Israēlu* 

un pieminējis savu žēlastību,
kā Viņš runājis uz mūsu tēviem,*

uz Ābrahāmu un Viņa dzimumu mūžīgi.


Antifons
Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu, godinām mēs mūžīgi.

7. Kyrie
Kungs, apžēlojies!
Kristu, apžēlojies! Kungs apžēlojies!

8. Mūsu Tēvs

9. Aizlūgšanas

10. Noslēguma lūgšana

Dievs, tu, kas caur mūsu Kunga, Tava Svaidītā, ciešanām esi atņēmis varu nāvei, ko no vecā grēka mantojušas visas paaudzes; mēs, kam piemīt iznīcīgā zemišķā daba, Tevi lūdzam: dari mūs līdzīgus Tavam Dēlam, lai mūsos iemājo Viņa debešķīgā daba, un mēs caur Tavu žēlastību topam izglābti. to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Āmen.11. Noslēgums
Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs un Dēls un 
Svētais Gars.
Āmen.
Dieva žēlastība lai paliek ar mums.
Un ar klāt neesošajiem brāļiem un māsām.

© Rīgas Doms, 2007 - 2019