Ziedojumi

Ziedošana ir daļa no cilvēka attiecībām ar Dievu. Ziedojot mēs izsakām pateicību par tām materiālajām un finansiālajām iespējām, ko Dievs mums katram ir devis. Ziedošana arī ir veids, kā Dievs vēlas svētīt katru ziedotāju. (Mal 3:10-12) 


Draudzes darbs tiek finansēts no jūsu ziedojumiem. Aicinām ziedot līdzekļus draudzes vajadzībām pārskaitot naudu draudzes kontā. 


Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Rīgas Doma draudze

Reģ. nr. 90000344416
Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050
A/s SEB banka
kods UNLALV2X, konts LV40UNLA0002000701521


Katrs Doma draudzes loceklis ir aicināts ziedot vismaz vienu reģistrētu ziedojumu gadā. Tas ne tikai ļaus draudzei veikt savu misiju, bet arī palīdzēs uzturēt kārtībā draudzes reģistrus. Ziedojuma apmērs ir Jūsu pašu lēmums, atbilstoši Jūsu iespējām. (Lūdzam pārskaitījumā norādīt iepriekšējo uzvārdu, ja tas ir mainījies)

"katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl." (2Kor 9:7)

Atgādinājums. Ja vēlaties, ka Jums atgādina par šo ziedojumu, lūdzu aizpildiet šo veidlapu!


Aicinām apsvērt iespēju savā bankā izveidot regulāro maksājumu ziedojumam savai draudzei.


Baznīcas gads ir noslēdzies un jaunais sākas ar Ziemassvētku gaidīšanu. Arī šajā Baznīcas gadā aicinām Tevi atbalstīt Doma draudzi ar ikgadējo reģistrēto ziedojumu. Ar to Tu atbalsti Dieva darbu Doma draudzē.
2023. gadā Doma draudze ir turpinājusi uzturēt 2 no 3 savas draudzes mācītājiem. (3. atalgo Doma pārvalde) Draudzē notikuši gan regulāri pasākumi, kā, piemēram, dievkalpojumi, svētdienas skola un Alfa kurss, gan īpaši notikumi, kā, piemēram, Draudzes dienas, Rekolekcijas Lielvārdes mācītājmuižā un kalpošanas vadītāju sadraudzība. Ņemot vērā pieaugošo dzīves dārdzību, draudzes izdevumi 2024. gadā palielināsies. Nākamajā gadā ceram turpināt attīstīt draudzes kalpošanu ar viesmīlības uzsvaru. Pateicos katram, kurš atbalsta Dieva darbu gan ar savu līdzdalību, gan finansēm.

“priecīgu devēju Dievs mīl.” 2kor 9:7

māc. Elijs Godiņš
Rīgas Doma dekāns


Ar ziedojumu izlietojumu varat iepazīties ikgadējā pārskatā par draudzes garīgo dzīvi un namtutību.


"Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem." (2Kor 9:8)


Jēzus saka: Kas dara Dieva gribu, tas ir Mans brālis un māsa, un māte.