Vakara lūgšana

Izdrukāšanai (atjaunots 24.05.2020)

Exaudi svētdienas nedēļai

Lūgšanai izvēlas vadītāju, kurš lasa tekstu parastajā rakstā, pārējie lasa tekstu treknrakstā. Ja esi viens. lasi visu lūgšanu pats.


1. Ievads
Steidzies, ak Kungs, mani izglābt!

Steidzies, ak Kungs, man palīgā! Ps.70:2
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Alleluja!

2. Psalms

Antifons (Ps 27:7a–8) 

Uzklausi manu balsi, kad es | saucu!*
Mana sirds saka uz Tevi: es meklēju tā Kunga vaigu. | Alleluja. 

Psalms 27:1, 13–14

Tas Kungs ir mans gaišums un mana | pestīšana,*
no | kā man bīties?
Tas Kungs ir manas dzīves | patvērums,*
no | kā man baiļoties?

Es esmu pilns | paļāvības,*
jo redzu tā Kunga laipnību | dzīvo zemē.
Esi, mana sirds, droša un | stipra, *
un gaidi | uz to Kungu. 

Gods lai ir Tēvam un | Dēlam*
un Svē|tajam Garam!
kā bija sākumā, tā tagad un | vienmēr,*
un mūžīgi | mūžos. Āmen.

antifons

Uzklausi manu balsi, kad es | saucu!*
Mana sirds saka uz Tevi: es meklēju tā Kunga vaigu. | Alleluja.


3. Svēto Rakstu lasījums
Bez pieteikuma tiek lasīts lasījums. Var lasīt visu vai daļu no šī vai cita lasījuma. Citus lasījumus skatīt lelb.lv

Tādēļ es, Pāvils, esmu kļuvis par Jēzus Kristus cietumnieku jūsu, pagānu, labad. Jūs jau esat dzirdējuši par Dieva žēlastības mantību, kas man jums jānodod. Tas ir noslēpums, kas man ar atklāsmi darīts zināms, kā jau esmu par to īsumā rakstījis. To lasīdami, jūs varat noprast manu Kristus noslēpuma izpratni. Šis noslēpums cilvēku dēliem citās paaudzēs netika darīts zināms, kā tas tagad Garā ir atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Tādējādi pagāni ir kļuvuši par līdzmantiniekiem, tās pašas miesas locekļiem un apsolījuma līdzdalībniekiem Jēzū Kristū caur evaņģēliju, kura kalps es esmu kļuvis caur to Dieva žēlastības dāvanu, kas man dota pēc viņa spēka darbīgās izpausmes. Man, vismazākajam no svētajiem, dota žēlastība caur evaņģēliju sludināt pagāniem Kristus neizdibināmo bagātību un celt gaismā, kā jārīkojas ar noslēpumu, kas kopš mūžīgiem laikiem bija apslēpts visa radītājā Dievā, lai caur draudzi darītu zināmu visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgo gudrību, kas pēc viņa mūžīgā nolūka ir īstenota Jēzū Kristū, mūsu Kungā. Kristū mums ir drošs prāts un ticībā uz viņu ir paļāvība tuvoties Dievam. Tad nu es lūdzu: nezaudējiet drosmi manu ciešanu dēļ, ko panesu jūsu labā, – tas ir jūsu gods.


Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes iegūst savu vārdu. Es lūdzu, lai viņš pēc savas godības bagātības dod stiprinājumu jūsu iekšējam cilvēkam caur savu Garu, tā ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs un jūs iesakņojaties un nostiprināties mīlestībā, lai līdz ar visiem svētajiem jūs būtu spējīgi izprast tās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu un atzītu Kristus mīlestību, kas pārāka par atziņu, un lai Dievs jūs piepildītu visā savā pilnībā. Dievam, kas, ar savu spēku darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk, nekā mēs lūdzam vai nojaušam, lai viņam gods draudzē un Jēzū Kristū paaudžu paaudzēs, mūžu mūžos! Āmen! (Ef 3)


Bet Tu, ak Kungs, esi mums žēlīgs!
Pateicība Dievam!


4. Responsorijs
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis*

un gaišums visos manos ceļos. (Ps 119:105)
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis* 

un gaišums visos manos ceļos.

Visi Tavi vārdi ir patiesība*
un gaišums visos manos ceļos.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam* un Svētajam Garam.
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis* 

un gaišums visos manos ceļos.


[5. UZRUNA vai lasījums no kristīgas literatūras. Te var lietot draudzes Facebook lapā atrodamās ikdienas pārdomas.
 Dziesma]

6. Magnificat
Antifons
Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu,* 
godinām mēs mūžīgi. (Lk 1:46–52)

Mana dvēsele*
slavē to Kungu,
un mans gars gavilē par Dievu,*
manu Pestītāju,

jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu;* 

redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu,
jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis* 

un svēts ir Viņa Vārds,

un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem* 

pie tiem, kas Viņu bīstas.
Viņš darījis varenus darbus ar savu elkoni* 

un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā.

Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem* 

un paaugstinājis zemos.
Izsalkušo Viņš pildījis ar labumiem,* 

un bagātos Viņš atstājis tukšus.

Viņš gādājis par savu kalpu Israēlu* 

un pieminējis savu žēlastību,
kā Viņš runājis uz mūsu tēviem,*

uz Ābrahāmu un Viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam* 

un Svētajam Garam.
Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr,* 

un mūžīgi mūžos. Āmen.

Antifons
Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu, godinām mēs mūžīgi.

7. Kyrie
Kungs, apžēlojies!
Kristu, apžēlojies! Kungs apžēlojies!

8. Mūsu Tēvs

9. Aizlūgšanas (tiek brīvi sacītas aizlūgšanas, vai lietota kāda litānija)

10. Noslēguma lūgšana

Lūgsim.

Visspēcīgais, mūžīgais Dievs, dod, ka savu gribu vienmēr pakārtojam Tavējai un skaidrotām sirdīm arvien kalpojam Tavai godībai. to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas līdz ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda mūžīgi.

Āmen.


11. Noslēgums
Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs un Dēls un 
Svētais Gars.
Āmen.
Dieva žēlastība lai paliek ar mums.
Un ar klāt neesošajiem brāļiem un māsām.
ZIEDOŠANA

Šajā, ārkārtas situācijas laikā, aicinu savus ziedojumus pārskaitīt uz draudzes kontu, lai draudzes darbs var turpināties. Paldies!

Rīgas Doma ev. lut. draudze

Reģ. nr. 90000344416
Doma laukums 1, Rīga, LV-1050
A/s Unibanka Rīdzenes filiāle
kods UNLALV2X, konts LV40UNLA0002000701521


Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava Debesu Tēva bērni.