Vakara lūgšana

5. nedēļai pēc Vasarsvētkiem

 Izdrukai(atjaunots 07.07.2020)


Lūgšanai izvēlas vadītāju, kurš lasa tekstu parastajā rakstā, pārējie lasa tekstu treknrakstā. Ja esi viens. lasi visu lūgšanu pats.


1. Ievads
Steidzies, ak Kungs, mani izglābt!

Steidzies, ak Kungs, man palīgā! Ps.70:2
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Alleluja!

2. Psalms

Antifons Ps 27:1

Tas Kungs ir mans gaišums un mana | pestīšana:*
no | kā man bīties? 

Tas Kungs ir manas dzīves | patvērums:*
no | kā man baiļoties?

Psalms 27:3 - 4 

Kad bruņoti pulki apmetas pret | mani,*
mana sirds | ir bez bailēm.
Kad karš pret mani | ceļas,*
arī tad | esmu pilns paļāvības.

Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es | kāroju,*
ka varu palikt Tā Kunga namā visu | savu mūžu.
Skatīt Tā Kunga | jaukumu*
un pielūgt Viņu | svētā vietā.

Gods lai ir Tēvam un | Dēlam*
un Svē|tajam Garam!
Kā bija sākumā, tā tagad un | vienmēr,*
un mūžīgi | mūžos. Āmen.

antifons

Tas Kungs ir mans gaišums un mana | pestīšana:*
no | kā man bīties? 

Tas Kungs ir manas dzīves | patvērums:*
no | kā man baiļoties?


3. Svēto Rakstu lasījums
Bez pieteikuma tiek lasīts lasījums. Var lasīt visu vai daļu no šī vai cita lasījuma. Citus lasījumus skatīt lelb.lv

Ak jūs, bezprātīgie galatieši, kas jūs ir nobūris? Jūs, kam acu priekšā Kristus attēlots, krustā sists! Tikai vienu gan es gribētu no jums uzzināt: vai jūs Garu esat saņēmuši no bauslības darbiem vai no ticības vēsts, ko esat dzirdējuši? Vai esat tādi nejēgas – reiz sākuši Garā, nu gribat tapt pilnīgi caur miesu? Vai tik daudz jūs esat velti izcietuši? Un ja vien veltīgi! Vai tad tas, kas dāvā jums Garu un darbina jūsos brīnišķus spēkus, dara to jūsu bauslības darbu dēļ vai caur ticības vēsti, ko esat dzirdējuši? Atzīstiet to – Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību, tāpat arī tie, kas tic, ir Ābrahāma dēli. Bet Raksti, paredzēdami, ka Dievs ticībā attaisno pagānus, jau iepriekš pasludināja Ābrahāmam: tevī tiks svētītas visas tautas. Tātad tie, kas tic, saņem svētību līdz ar ticīgo Ābrahāmu, bet tie, kas balstās uz bauslības darbiem, atrodas zem lāsta; jo ir rakstīts: nolādēts ikviens, kas nepilda to visu, kas rakstīts šajā bauslības grāmatā. Ir skaidrs, ka neviens, kas balstās uz bauslību, nekļūst attaisnots Dieva priekšā, jo taisnais dzīvos no ticības. Tātad bauslība nebalstās ticībā, bet, kas pilda bauslību, tas tajā gūs dzīvību. Kristus mūs ir izpircis no bauslības lāsta, pats mūsu vietā kļūdams par lāstu, – jo ir rakstīts: nolādēts ikviens, kas pakārts pie koka, – lai Ābrahāmam dotā svētība varētu nākt pār pagāniem Kristū Jēzū un mēs caur ticību saņemtu Gara apsolījumu.


Brāļi, es runāju pēc cilvēku saprašanas: arī testamentu, ko cilvēki slēguši un kas stājies spēkā, visi ievēro un neko tajā nemaina. Apsolījumi bija doti Ābrahāmam un viņa dzimumam; nav sacīts: un dzimumiem – it kā par daudziem, bet sacīts ir par vienu: un tavam dzimumam – tas ir, Kristum. Ar to es gribu sacīt, ka bauslība, nākusi četri simti trīsdesmit gadus vēlāk, neatceļ Dieva derību, kas jau iepriekš stājusies spēkā, nav tā, ka apsolījums būtu padarīts nederīgs. Ja jau mantojums nāktu no bauslības, tad tas vairs nav no apsolījuma, bet Ābrahāmam Dievs to ir dāvājis caur apsolījumu.


Bet kādēļ tad vajadzīga bauslība? Tā pārkāpumu dēļ bija pielikta klāt līdz brīdim, kad nāca dzimums, kam bija dots apsolījums; tā bija eņģeļu iedibināta un ar vidutāja roku iedota. Bet, kur ir viens, tur vidutāja nav, un Dievs ir viens. Vai bauslība ir pret Dieva apsolījumiem? Nē, taču! Ja bauslībai būtu dots spēks darīt dzīvu, tad patiešām taisnība nāktu no bauslības. Bet Raksti visu ir ieslēguši grēka varā, lai apsolījums tiktu dots ticīgajiem ticībā uz Jēzu Kristu. Bet, pirms nāca ticība, mēs bijām ieslēgti bauslības važās līdz brīdim, kad bija jāatklājas ticībai, un tātad bauslība ir bijusi mūsu audzinātāja līdz Kristum, lai ticībā mēs tiktu attaisnoti. Bet, kad ticība atnākusi, mēs audzinātājai vairs neesam pakļauti.


Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērpti Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes – jūs visi esat viens Jēzū Kristū. Un, ja jūs piederat Kristum, jūs esat Ābrahāma pēcnācēji, mantinieki pēc apsolījuma. (Gal 3)


Bet Tu, ak Kungs, esi mums žēlīgs!
Pateicība Dievam!


4. Responsorijs
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis*

un gaišums visos manos ceļos. (Ps 119:105)
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis* 

un gaišums visos manos ceļos.

Visi Tavi vārdi ir patiesība*
un gaišums visos manos ceļos.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam* un Svētajam Garam.
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis* 

un gaišums visos manos ceļos.


[5. UZRUNA vai lasījums no kristīgas literatūras. Te var lietot draudzes Facebook lapā atrodamās pārdomas.
 Dziesma]

6. Magnificat
Antifons
Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu,* 
godinām mēs mūžīgi. (Lk 1:46–52)

Mana dvēsele*
slavē to Kungu,
un mans gars gavilē par Dievu,*
manu Pestītāju,

jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu;* 

redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu,
jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis* 

un svēts ir Viņa Vārds,

un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem* 

pie tiem, kas Viņu bīstas.
Viņš darījis varenus darbus ar savu elkoni* 

un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā.

Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem* 

un paaugstinājis zemos.
Izsalkušo Viņš pildījis ar labumiem,* 

un bagātos Viņš atstājis tukšus.

Viņš gādājis par savu kalpu Israēlu* 

un pieminējis savu žēlastību,
kā Viņš runājis uz mūsu tēviem,*

uz Ābrahāmu un Viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam* 

un Svētajam Garam.
Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr,* 

un mūžīgi mūžos. Āmen.

Antifons
Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu, godinām mēs mūžīgi.

7. Kyrie
Kungs, apžēlojies!
Kristu, apžēlojies! Kungs apžēlojies!

8. Mūsu Tēvs

9. Aizlūgšanas (tiek brīvi sacītas aizlūgšanas, vai lietota kāda litānija)

10. Noslēguma lūgšana

Lūgsim.

Dievs, Tu, kas sagatavo tiem, kuri Tevi mīl, neredzamus labumus: ielej mūsu sirdīs Tavu mīlestību, lai mēs Tevi iekš visa un pār visu mīlam un sasniedzam Tavu apsolījumu piepildījumu, kas ir augstāks par visu, pēc kā spējam ilgoties. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dēlu, kas ar tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību.

Āmen.


11. Noslēgums
Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs un Dēls un 
Svētais Gars.
Āmen.
Dieva žēlastība lai paliek ar mums.
Un ar klāt neesošajiem brāļiem un māsām.
ZIEDOŠANA

Pateicamies visiem, kuri ar savu ziedojumu atbalsta draudzes darbu!


Rīgas Doma ev. lut. draudze

Reģ. nr. 90000344416
Doma laukums 1, Rīga, LV-1050
A/s Unibanka Rīdzenes filiāle
kods UNLALV2X, konts LV40UNLA0002000701521


Jēzus saka: Lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.