Vakara lūgšana

16. nedēļai pēc Vasarsvētkiem

 Izdrukai(atjaunots 20.09.2020)


Lūgšanai izvēlas vadītāju, kurš lasa tekstu parastajā rakstā, pārējie lasa tekstu treknrakstā. Ja esi viens. lasi visu lūgšanu pats.


1. Ievads
Steidzies, ak Kungs, mani izglābt!

Steidzies, ak Kungs, man palīgā! Ps.70:2
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Alleluja!

2. Psalms

Antifons Ps 86:3a, 5b

Esi, ak Kungs, man | žēlīgs,* 
jo es Tevi saucu | cauru dienu!
Tu esi bagāts | žēlastībā* 

visiem, kas | Tevi piesauc.
Psalms 86:6–10 

Uzklausi, Kungs, manu | lūgšanu*
un ņem vērā manas piesauk|šanas balsi.
Bēdu laikā es Tevi | piesaucu,*
jo | Tu man paklausi.

Neviena Tev, Kungs, nav līdzīga starp | dieviem,*
un nekas nelīdzinās Taviem darbiem, ko Tu | esi darījis.
Visas tautas, Kungs, ko Tu esi radījis, nāks un zemosies Tavā | priekšā,*
un godās | Tavu vārdu.

Jo Tu esi liels un dari | brīnumus.*
Tu vie|nīgais esi Dievs.
Gods lai ir Tēvam un | Dēlam*
un Svē|tajam Garam!

Kā bija sākumā, tā tagad un | vienmēr,*
un mūžīgi | mūžos. Āmen.
antifons

Kungs, pagriez savu | ausi,*
glāb savu kalpu, kas uz | Tevi paļaujas.


3. Svēto Rakstu lasījums
Bez pieteikuma tiek lasīts lasījums. Šeit ir 2 lasījuma piemēri. Lasījumus var izvēlēties pats, vai lietot lelb.lv  atrodamos lasījumus. 

Tā saka Pulku Kungs, Israēla Dievs: “Jūsu sadedzināmos upurus lieciet pie jūsu kaujamiem upuriem un rijiet gaļu! Jo jūsu tēviem todien, kad es tos izvedu no Ēģiptes zemes, es neko neteicu un nepavēlēju par sadedzināmajiem upuriem un kaujamiem upuriem. Es pavēlēju šos vārdus: klausieties manā balsī, un es būšu jums par Dievu, un jūs būsiet mana tauta, un jūs staigāsiet pa tiem ceļiem, kurus es jums pavēlu – un jums būs labi. Bet viņi neklausījās, pat ausi nepastiepa un staigāja savā padomā un savu ļauno siržu stūrgalvībā – gāja atpakaļ, ne uz priekšu! No tās dienas, kad jūsu tēvi iznāca no Ēģiptes zemes, līdz pat šai dienai es esmu sūtījis pie jums daudzus savus kalpus, praviešus. Ik dienas es nemitējos, tos sūtīdams. Bet viņi manī neklausījās – pat ausi nepastiepa un bija stūrgalvīgi, un darīja ļaunu vairāk par saviem tēviem! Tu runāsi uz viņiem visus šos vārdus, bet tie tevī neklausīsies, tu sauksi uz viņiem, bet tie neatbildēs! Saki viņiem: šī ir tauta, kas neklausa sava Dieva Kunga balsij un nelabojas: patiesība ir izdeldēta un iznīdēta no viņu lūpām! (Jer 7:21 - 28)

_________________________________________________

Vai

Tad nu es lūdzu: nezaudējiet drosmi manu ciešanu dēļ, ko panesu jūsu labā, – tas ir jūsu gods.

Lai jūs saprastu Kristus mīlestību

Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes iegūst savu vārdu. Es lūdzu, lai viņš pēc savas godības bagātības dod stiprinājumu jūsu iekšējam cilvēkam caur savu Garu, tā ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs un jūs iesakņojaties un nostiprināties mīlestībā, lai līdz ar visiem svētajiem jūs būtu spējīgi izprast tās plašumu, garumu, augstumu un dziļumu un atzītu Kristus mīlestību, kas pārāka par atziņu, un lai Dievs jūs piepildītu visā savā pilnībā. Dievam, kas, ar savu spēku darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk, nekā mēs lūdzam vai nojaušam, lai viņam gods draudzē un Jēzū Kristū paaudžu paaudzēs, mūžu mūžos! Āmen! (Ef 3:13-21)


Bet Tu, ak Kungs, esi mums žēlīgs!
Pateicība Dievam!

4. Responsorijs
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis*

un gaišums visos manos ceļos. (Ps 119:105)
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis* 

un gaišums visos manos ceļos.

Visi Tavi vārdi ir patiesība*
un gaišums visos manos ceļos.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam* un Svētajam Garam.
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis* 

un gaišums visos manos ceļos.


[5. UZRUNA vai lasījums no kristīgas literatūras. Te var lietot pārdomas, kuras atrodamas sadaļā sprediķi un pārdomas, kā arī  draudzes Facebook lapā.]


 [Dziesma]

6. Magnificat
Antifons
Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu,* 
godinām mēs mūžīgi. (Lk 1:46–52)

Mana dvēsele*
slavē to Kungu,
un mans gars gavilē par Dievu,*
manu Pestītāju,

jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu;* 

redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu,
jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis* 

un svēts ir Viņa Vārds,

un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem* 

pie tiem, kas Viņu bīstas.
Viņš darījis varenus darbus ar savu elkoni* 

un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā.

Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem* 

un paaugstinājis zemos.
Izsalkušo Viņš pildījis ar labumiem,* 

un bagātos Viņš atstājis tukšus.

Viņš gādājis par savu kalpu Israēlu* 

un pieminējis savu žēlastību,
kā Viņš runājis uz mūsu tēviem,*

uz Ābrahāmu un Viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam* 

un Svētajam Garam.
Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr,* 

un mūžīgi mūžos. Āmen.

Antifons
Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu, godinām mēs mūžīgi.

7. Kyrie
Kungs, apžēlojies!
Kristu, apžēlojies! Kungs apžēlojies!

8. Mūsu Tēvs

9. Aizlūgšanas (tiek brīvi sacītas aizlūgšanas, vai lietota kāda litānija)

10. Noslēguma lūgšana

Lūgsim.

Mēs lūdzam Tevi, Kungs, lai mūs arvien vada un pavada Tava žēlastība, un bez mitēšanās mudina uz labiem darbiem. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dēlu, kas ar tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību.

Āmen.


11. Noslēgums
Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs un Dēls un 
Svētais Gars.
Āmen.
Dieva žēlastība lai paliek ar mums.
Un ar klāt neesošajiem brāļiem un māsām.
ZIEDOŠANA

Pateicamies visiem, kuri ar savu ziedojumu atbalsta draudzes darbu!


Rīgas Doma ev. lut. draudze

Reģ. nr. 90000344416
Doma laukums 1, Rīga, LV-1050
A/s Unibanka Rīdzenes filiāle
kods UNLALV2X, konts LV40UNLA0002000701521


Esiet modri! Pastāviet ticībā! Esiet vīrišķīgi un stipri!