Vakara lūgšana

Lūgšanai ir nepieciešams sagatavoties izvēloties Psalmu un lasījumu. Tam galvenokārt noderēs LELB mājas lapa, vai Baznīcas kalendārs. Dziesmu grāmatā atradīsiet atbilstošās nedēļas lūgšanas, dziesmas un citus materiālus. Uzrunas vietā var lietot draudzes Facebook lapā publicētās pārdomas, vai lasīt kādu sadaļu no atbilstošas kristīgas literatūras. Aizlūgumu daļā varat brīvi sacīt vajadzīgos aizlūgumus. Šī vakara lūgšana ir atrodama Dziesmu grāmatas 983. lpp.


Lūgšanai  izvēlas vadītāju, kurš lasa tekstu parastajā rakstā, pārējie lasa tekstu treknrakstā. Ja esi viens, lasi visu lūgšanu pats.


1. Ievads
Steidzies, ak Kungs, mani izglābt!

Steidzies, ak Kungs, man palīgā! Ps.70:2
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.

Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Alleluja!

2. Psalms

Var tikt lasīti vai dziedāti trīs psalmi. Var izmantot nedēļas Ievadpsalmu no Dziesmu grāmatas Liturģiskā kalendāra 742.lpp, kā arī psalma dziesmu vai citus psalmus. Piemēram: Ps 114:1-9 

Antifons 

Kā vīraks lai paceļas manas lūgšanas,* Kungs, Tava vaiga priekšā.
Psalms 114

Kungs, es piesaucu Tevi, steidzies pie manis,*
uzklausi manu balsi, kad es piesaucu Tevi. 

Mana lūgšana lai nāk Tavā priekšā kā kvēpināmais upuris,*
mana roku pacelšana kā vakara upuris. 

Pasargi, ak Kungs, manu muti*
un sargi manas lūpas. 

Neļauj manai sirdij griezties uz ļaunu, ka es nedaru grēcīgus darbus kopā ar ļaundariem.*
No viņu saldumiem es negribu neko baudīt. 

Lai taisnais mani sit, tā būs mīlestība, un lai viņš mani pārmāca, tā būs eļļa uz galvas,*
tam lai mana galva neliedzas.

Tomēr es vienmēr lūdzu, lai viņi man nenodara ko ļaunu.*
Bet viņu tiesneši un vadoņi lai top nogāzti no klints sienas,

tad ļaudis klausīsies uz maniem vārdiem,*
un tie ļaudīm liksies mīlīgi. 

Kā arājs uzplēš zemi un saar to vienās bedrēs,*
tā ir izkaisīti mūsu kauli pa kapu dziļumiem līdz pašai pazemei. 

Bet manas acis raugās uz Tevi, Tu Kungs, mans Dievs.*
Es paļaujos uz Tevi, neatstum manu dvēseli. 

Pasargi mani no slazdu valga, ko viņi man izlikuši,*
un no ļaundaru slazdu cilpām.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam*
un Svētajam Garam!
Kā bija sākumā, tā tagad un  vienmēr,*
un mūžīgi  mūžos. Āmen.

antifons

Kā vīraks lai paceļas manas lūgšanas,* Kungs, Tava vaiga priekšā.


3. Svēto Rakstu lasījums
Bez pieteikuma tiek lasīts lasījums no Vecās Derības vai Epistulas, atbilstoši liturģiskā gada laikam. Lasījumus var izvēlēties pats, vai lietot lelb.lv atrodamos lasījumus. Piemēram: (ebr 10:19-25)


Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko Viņš mums sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir, Viņa miesu, un, tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, tad tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas, un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir Tas, kas apsolījis. Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un, jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.


Bet Tu, ak Kungs, esi mums žēlīgs!
Pateicība Dievam!

4. Responsorijs
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis*

un gaišums visos manos ceļos. (Ps 119:105)
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis* 

un gaišums visos manos ceļos.

Visi Tavi vārdi ir patiesība*
un gaišums visos manos ceļos.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam* un Svētajam Garam.
Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis* 

un gaišums visos manos ceļos.


[5. UZRUNA vai lasījums no kristīgas literatūras. Te var lietot pārdomas, kuras atrodamas sadaļā sprediķi un pārdomas, kā arī  draudzes Facebook lapā.]


 [Dziesma]

6. Magnificat
Antifons
Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu,* 
godinām mēs mūžīgi. (Lk 1:46–52)

Mana dvēsele*
slavē to Kungu,
un mans gars gavilē par Dievu,*
manu Pestītāju,

jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu;* 

redzi, no šī laika visi bērnu bērni mani teiks svētīgu,
jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis* 

un svēts ir Viņa Vārds,

un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem* 

pie tiem, kas Viņu bīstas.
Viņš darījis varenus darbus ar savu elkoni* 

un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā.

Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem* 

un paaugstinājis zemos.
Izsalkušo Viņš pildījis ar labumiem,* 

un bagātos Viņš atstājis tukšus.

Viņš gādājis par savu kalpu Israēlu* 

un pieminējis savu žēlastību,
kā Viņš runājis uz mūsu tēviem,*

uz Ābrahāmu un Viņa dzimumu mūžīgi.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam* 

un Svētajam Garam.
Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr,* 

un mūžīgi mūžos. Āmen.

Antifons
Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu, godinām mēs mūžīgi.

7. Kyrie
Kungs, apžēlojies!
Kristu, apžēlojies! Kungs apžēlojies!

8. Mūsu Tēvs

9. Aizlūgšanas (tiek brīvi sacītas aizlūgšanas, vai lietota kāda litānija)

10. Noslēguma lūgšana

Var lietot sekojošo lūgšanu vai atbilstošās svētdienas / svētku lūgšanu.

Lūgsim.

Visuvarenais Dievs, Tu, kas visus savus likumus un pavēles esi ietvēris vienā vienīgā bauslī mīlēt Tevi un savu tuvāko: palīdzi mums šo bausli uzticīgi pildīt, lai galā sasniedzam mūžīgo dzīvību. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, tavu Dēlu, kas ar tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību.

Āmen.


11. Noslēgums
Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs un Dēls un 
Svētais Gars.
Āmen.
Dieva žēlastība lai paliek ar mums.
Un ar klāt neesošajiem brāļiem un māsām.
ZIEDOŠANA

Pateicamies visiem, kuri ar savu ziedojumu atbalsta draudzes darbu!


Rīgas Doma ev. lut. draudze

Reģ. nr. 90000344416
Doma laukums 1, Rīga, LV-1050
A/s Unibanka Rīdzenes filiāle
kods UNLALV2X, konts LV40UNLA0002000701521


Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu Kungu Jēzu Kristu.