Svētīts vīrs, kas bīstas Kunga, kam tīk Viņa baušļi.