Pie taisnības atgriezīsies tiesa un Viņam pakaļ – visi sirdsskaidrie!