Jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikvienam, kas Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība.